شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد 4 باب خانه تاریخی واقع در شهر های همدان و بوشهر از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) ) فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز سه شنبه مورخ 1398.12.06 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1398.12.12و برای تحویل پیشنهادات خود، از تاریخ سه شنبه مورخ 1398.12.13 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398.12.24 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران مراجعه کنند.

گفتنی است؛ برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول زیر به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب به شماره شبای جدول زیر نزد بانک مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) ضروری است.

همچنین همه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398.12.27 در محل سالن اجتماعات شرکت بازآفرینی شهری ایران واقع در تهران، خیابان خدامی، پلاک 51 گشایش می شود. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها آزاد است. در روز چهارشنبه مورخ 1398.12.28  نیز برنده نهایی اعلام خواهد شد .

شایان ذکر است؛ به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. همچنین درخصوص واگذاری با شرایط اقساطی، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارت است از 30 %،40%، 50% ، 60% و 70% و دوره پرداخت اقساط قابل انتخاب 12، 18، 24، 30و 36 ماه می باشد.

 گفتنی است ،حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه اقساطی) در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.  

شایان ذکر است، مزایده گران می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا به آدرس همدان- 30 متری سعیدیه- روبروی مجتمع مسکونی سعیدیه – اداره کل راه و شهرسازی استان همدان - تلفن: 09059794916 و آدرس بوشهر – ابتدای بلوار سپهبدقرنی-ساختمان شماره2 اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر – تلفن : 3-33443800 (077) یا شماره تلفن  87572262 021تماس حاصل نمایند.