هیئت اجرایی بازآفرینی شهری استان زنجان با هدف تسریع در نوسازی بافت فرسوده محلات هدف شهر زنجان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در مراسمی،  احکام هیئت اجرایی بازآفرینی شهری استان زنجان توسط معاون  وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری و استاندار زنجان، در روز سه شنبه مورخ 5 آذر ماه جاری به اعضای هیئت اجرایی استان زنجان ابلاغ شد.

اولین  جلسه هیئت  اجرایی استان زنجان نیز پس از ابلاغ احکام با دستور بررسی مسائل اجرایی و سرمایه گذاری پروژه های مشارکتی محور داوود قلی – دلجویی برگزار شد.

  گفتنی است، در این نشست محور های همکاری فی ما بین شهرداری زنجان، اداره کل راه و شهر سازی  استان زنجان و سایر ذینفعان جهت نوسازی مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری زنجان  مورد ارزیابی و بررسی اعضاء قرار گرفت.