با حضور معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضا، جلسه شورای نشر شرکت بازآفرینی شهری ایران در روز یکشنبه هفدهم آذرماه در محل شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست سید مجتبی علوی مقدم معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی فرآیند انتشارات شرکت به برگزاری منظم جلسات شورای نشر تاکید کرد.

 در ادامه جلسه اعضا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص سیاست گذاری، برنامه ریزی و موضوعات در رابطه با نشر پرداختند.

گفتنی است در این نشست، نظام نامه نشر انتشارات، کتابهای در دست انتشار، نشریه هفت شهر مورد بحث و برررسی اعضا قرار گرفت.