به منظور هماهنگی و همسوسازی اقدامات و برنامه‌های کارگروه تدوین برنامه برای روستاهای واقع در حریم شهرها (زیر مجموعه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) با سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جلسه‌ای با حضور غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، زهرا اسکندری مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت بازآفرینی شهری ایران، رضا مهدیزاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دیگر کارشناسان مرتبط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور در راستای پیگیری اجرایی شدن ماده 62 قانون برنامه ششم توسعه و با هدف جلوگیری از موازی کاری بین دستگاه‌ها و نهادها، رفع موانع در انجام اقدامات، هماهنگی بین بخشی بین متولیان درگیر با موضوعات و مسائل مطرح در حریم شهرها، ارائه برنامه‌های عملیاتی – اجرایی در رابطه با ساماندهی روستاهای موجود در حریم شهرها و سایر هماهنگی های مربوطه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست بر لزوم مدل‌سازی سرنوشت برای گونه‌های مختلف روستاهای واقع در حریم شهرها به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف و خروجی‌های کارگروه تأکید گردید.

 در پایان این نشست ضمن تأیید کلیات برنامه عملیاتی پیشنهادی ارائه شده توسط کارگروه برای روستاهای واقع در حریم شهرها همسو با سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری، مقرر شد کارگروه برنامه اقدام پیشنهادی خود را جهت اجرا ( ضمن هماهنگی با اسناد و طرح های فرادست) با مشخص کردن ابعاد و آینده نگری مسئله، برنامه‌ و ابزارهای تحقق آن، منابع مالی و نظام نظارتی و سازمانی تکمیل و ارائه کند. همچنین مقرر گردید به منظور هماهنگی با سیاست ‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کارگروه فوق الذکر برنامه‌های پیشنهادی خود را در چارچوب سه محور سیاست گذاری، آیین نامه‌ها و طرح‌ها تنظیم و ارائه نماید.