نشست بررسی مسائل و چالش های بازآفرینی شهر سرایان در استان خراسان جنوبی در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

 به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، با حضور معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، شهردار و نمایندگان شورای شهر سرایان، برنامه ها و اقدامات بازآفرینی شهر سرایان  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

سید مجتبی علوی مقدم معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه با نتایج این نشست اظهار داشت: در این جلسه مقرر گردید تهیه طرح و مراحل اجرایی بازآفرینی بازار میثم شهر سرایان در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گیرد.