دوره آموزشی ویژه مدیران، معاونین و کارشناسان مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های تابعه با موضوع" کنترل، نظارت و بازرسی" به مدت دو روز و به میزبانی شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این دوره آموزشی در راستای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی و به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات پرسنل توسط مدیریت حراست این شرکت برگزار شد.

در این دوره آموزشی دو  روزه  موضوعاتی از جمله مدیریت بحران، فرایند نظارت و نقش کنترل در مدیریت، گلو گاههای فساد عمومی در سازمان های دولتی و نحوه نظارت و رفع آنها توسط دکتر حسین رموزی عضو هیئت علمی دانشگاه ارائه گردید.