نشست کمیته سامانه برخط به منظور پایش و کنترل اسکان غیررسمی با اولویت کلانشهرها  موضوع بند دوم مصوبات جلسه پنجاه و دوم ستاد ملی بازآفرینی شهری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آئینی عضو هیات مدیره شرکت و جانشین دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری در این نشست  به ارائه توضیحاتی در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی در محدوده های اسکان غیررسمی پرداخت.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران یکی از اهداف راه اندازی این سامانه را گزارش‌‌‌گیری از وضعیت رشد سکونتگاه های غیررسمی در محدوده و حریم شهرها دانستد و بر نقش مهم شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پیشبرد این موضوع تاکید کرد.

آئینی راه اندازی سامانه مذکور را در مدیریت بهینه اسکان جمعیت گروه های کم درآمد در طرح های توسعه شهری ضروری دانست.

در ادامه زهرا اسکندری مدیر کل دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری به ارائه توضیحاتی در خصوص ابعاد بزرگ مساله اسکان غیررسمی در کشور به دلیل ماهیت کالبدی-اجتماعی آن و پیامدهای مرتبط با تغییرات اقلیمی در کشور و جابجایی جمعیت که منجر به رشد سکونتگاه های غیررسمی می گردد، پرداخت.

وی بر نقش و اهمیت راه اندازی سامانه مذکور به منظور تعیین و تحلیل تغییرات پوشش اراضی شهری و معرفی قابلیت ابزارهای سامانه برخط  برای استخراج اطلاعات مربوط به رشد اسکان غیررسمی تاکید و خواستار همکاری دستگاه های مرتبط با این موضوع شدند.

 در ادامه گزارشی از نحوه ورود به مساله  پایش و کنترل اسکان غیررسمی با اولویت کلانشهرها توسط محمدکاظم جباری کارشناس دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری، ارائه گردید.

حیدر حبیبی معاون فنی و شهرسازی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، به ارائه گزارشی از تجربه شهرداری مشهد در مدیریت حریم شهر پرداخت.

گفتنی است نمایندگان سازمان های شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان فضایی ایران، نقشه برداری کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری نسیم شهر و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به ارائه نظر خود در خصوص راه اندازی سامانه مذکور پرداختند.

 در پایان این نشست موارد ذیل به عنوان مصوبات جلسه جمع بندی گردید.

  • از ظرفیت سازمان فضایی ایران جهت رصد محدوده حریم شهرها با اولویت کلانشهرها اقدام گردد و سازمان فضایی ایران سازوکار نحوه همکاری را به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری اعلام نماید.
  • با توجه به اعلام آمادگی نماینده شهرداری نسیم شهر به منظور اجرایی نمودن راه اندازی سامانه مذکور و پایش محدوده های اسکان غیررسمی، شهر مذکور به عنوان پایلوت اقدام در دستور کار قرار گیرد.

  • به منظورتدوین سازمان اجرایی کار تهیه تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان فضایی ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان نقشه برداری کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار گیرد.