با حضور مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نشست بررسي زمينه هاي همكاري فی مابین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران جهت تقویت جریان بازآفرینی کلانشهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست که فرزانه صادق ‌مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،کاوه حاجی علی اکبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، مسعود تارانتاش سرپرست اداه کل نظارت بر امور اجرایی و نوسازی و محمد مهدی نوروزیان مدیر کل دفتر راهبري و هدايت طرح هاي باز آفريني شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز حضور داشتند، مواردی بشرح ذیل بمنظور تسریع در جریان نوسازی مسکن و بازآفرینی کلانشهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • تدقیق محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران.
  • نحوه همکاری فیمابین وزارت راه و شهرسازی (بویژه معاونت شهرسازی و معماری ایران و شرکت بازآفرینی شهری ایران) با شهرداری تهران جهت تسریع در نوسازی مسکن کلانشهر تهران.
  • تعیین تکلیف نحوه انتقال اراضی دولتی شناسایی شده در بافت های فرسوده و ناکارآمد کلانشهر تهران جهت تولید مسکن و همچنین تامین سرانه های خدمات شهری در این اراضی.
  • تعیین تکلیف نحوه همکاری فیمابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری تهران جهت بازآفرینی محله سیروس شهر تهران.