عضو هیئت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران در بازدید از اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهری در محل دائمی نمایشگاه ‌های بین‌المللی مشهد، اظهارداشت: برگزاری چنین نمایشگاه های، رویداد مهم برای معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در شهر مشهد به عنوان یک ضرورت در روند جذب سرمایه گذاری برای تکمیل طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و همچنین ایجاد اشتغال و کارآفرینی محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران، سید مسلم سید الحسینی با اشاره به اینکه شهرها به عنوان موتور محرک توسعه هستند و نقش خیلی مهمی در اقتصاد ملی کشور دارند، گفت: از ابعاد مهم پایداری شهری، رسیدن به اقتصاد پایدار و افزایش توان رقابتی شهرها در سطح ملی و جهانی است که بتواند سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند.

عضو هیئت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران با بیان اینکه جذب سرمایه و هرگونه اقدام در این خصوص در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی کمک به پیشرفت آن خواهد بود، تصریح کرد: باز آفرینی شهری در راستای بهسازی بافت با نگاه پایداری، باید با توجه به ظرفیت های درونی و اقدامات همسو با وجهه و حیثیت مکان و حفظ و ارتقای ارزشهای ملموس و نا ملموس آن باشد .

سیدالحسینی در ادامه تصریح کرد: بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری  بخاطر ماهیت ارزش آفرینی آن به عنوان یک صنعت تعبیر می شود که به دنبال خلق ارزش افزوده است.

عضو هیئت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران گفت: ظرفیت های بالای اقتصادی در حوزه تولید مسکن و برنامه های بهسازی و نوسازی برای حضور سرمایه گذاران، اعم از کلان و خرد وجود دارد، اما این امر مستلزم پذیرش تفکر جدید مبتنی بر تعامل بین برنامه ریزی و بازار است.

او در ادامه بیان کرد: رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران برای توسعه بافت های نا کارآمد شهری در تعامل محیط رقابتی با ارتقای توان رقابتی بر اساس ارزش آفرینی و تکیه بر ظرفیت های درونی است.

عضو هیئت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران ادامه داد: بافت پیرامون حرم مطهر رضوی واجد دارایی ها و ارزش های مادی و غیر مادی هست که با بهره گیری از مدل مدیریتی خلاق، استفاده صحیح از بازار سرمایه و مشارکت شهروندان باید پاسخ گویی به نیازهای معاصر موفق باشد و خوشبختانه در نگاه امروزی مدیریت بافت پیرامون حرم رضوی، ما شاهد توجه بهتر و بیشتر به احیای فضاهای عمومی و شهری هستیم که این اقدامات برای ارتقای حیات شهری باید تداوم یابد.

سیدالحسینی با اشاره به اینکه شهر مشهد و بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در سطح دنیا نماد مذهبی کشور ما می باشد، ادامه داد: ما نیازمند اجماع و همگرایی و عزم جدی همه ذی نفعان اعم از مردم و حوزه های دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری برای تعیین تکلیف برنامه توسعه و پیش برد اقدامات توسعه ای در این بافت هستیم .

او مطرح کرد: ما در سطح کشورهای منطقه رقیب داریم و باید بتوانیم سطح خدمات و کیفیت و وجهه بافت را ارتقاء بدهیم و فرصت ها را از دست ندهیم .

سید الحسینی با اشاره به اینکه برنامه های شرکت بازآفرینی شهری ایران با رویکرد محله محوری می باشد گفت: محله محوری دیدگاه کلی برای توسعه همه بافت ها و محلات هدف و ماموریت شرکت بازآفرینی شهری ایران است و در راس آنها بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است، که در نهایت ارزش آفرینی و ارتقاء ارزش ها است، که پیش شرط آن، پذیرش ارزش در قالب معنایی مشترک از اتحاد و تعلق ذی نفعان می باشد.