در دومین جلسه شورای پژوهش و آموزش شرکت بازآفرینی شهری ایران اهم محورهاي فعالیت های پژوهشی و آموزشی دفاتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی و راهبري و هدایت طرح هاي بازآفرینی شرکت مشخص شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر این اساس اهم محورهاي فعالیت دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی شرکت در سرفصل هاي: مطالعات کاربردي، طرح هاي مستندسازي، حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی، برگزاري دوره هاي آموزشی، انتشارات و اقدامات فرهنگی و ترویجی" معرفی گردید.

 همچنین دفتر راهبري و هدایت طرح هاي بازآفرینی شرکت نیز، تعیین محدوده هاي ناکارآمد شهري و تهیه سند بازآفرینی مقیاس شهر، تدوین سند برنامه بازآفرینی محله با رویکرد اجتماع محور، تهیه طرح بازآفرینی در مقیاس محله، تهیه طرح هاي بازآفرینی قلمروهاي عمومی، تهیه طرح مجموعه هاي چندعملکردي به منظور ارتقاي کیفیت زندگی در مقیاس شهر، تهیه طرح نوسازي و ساخت مسکن، تهیه طرح های به منظور توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی، تهیه طرح هاي حفاظت و احیاي بناها و مجموعه هاي ارزشمند تاریخی را به عنوان محورهای اقدامات اصلی در حوزه پژوهش و آموزش اعلام کرد.

 در ادامه جلسه وظایف و ماموریت هاي شورا در هدایت و مشاوره در زمینه طرح هاي مطالعاتی و اقدامات فرهنگی-ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران به بحث و بررسی گذاشته شد.

سپس ماندانا ملک مدیرکل دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران از دستور کار قرار گرفتن بازبینی و به روزرسانی اولویت هاي پژوهشی شرکت متناسب با رویکردهاي جدید توسط شورای پژوهش و آموزش خبر داد.

ملک با بیان اینکه بر اساس تصمیم اعضای این شورا مقرر شد تا ساز و کار تعریف و اجراي طرح هاي مطالعاتی با هدف بهینه سازي وکاربردي تر شدن نتایج مطالعات، بازبینی و اصلاح گردد، ابراز داشت: با توجه به اهمیت اتصال خروجی هاي طرح هاي پژوهشی به فرایند سیاست گذاري و برنامه هاي اجرایی شرکت بررسی نظامنامه فعالیت هاي پژوهشی، اولویت هاي پژوهشی شرکت، و محورهاي موضوعی سیاست پژوهشی به عنوان دستور جلسه آتی شورا به تصویب رسید