با حضور حسین الماسی معاون  فنی و نظارت  شرکت بازآفرینی شهری ایران، نخستین نشست با معاونین بازآفرینی شهری و مسکن ادارات کل راه و شهرسازی  استان ها  با موضوع پیگیری و بررسی  پیشرفت پروژه های بازآفرینی  بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.                                                                                     

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این جلسه که سرپرست دفتر نظارت بر امور اجرایی و نمایندگان سایر دفاتر شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز حضور داشتند، برنامه ها و اقدامات  استان ها در حوزه  بازآفرینی شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین موضوعاتی نظیر: لزوم پیگیری امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، جذب اعتبارات ردیف های طرح تملک دارایی های سرمایه ای، برنامه ریزی جهت افتتاح و بهره برداری از پروژه های اجرایی شرکت بازآفرینی شهری، موضوع تسهیلات نوسازی مسکن و لزوم اطلاع رسانی و اقدام در جهت جلب مشارکت سازندگان و مردم به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از این تسهیلات مورد تاکید حاضرین در جلسه قرار گرفت.

 در ادامه معاونین بازآفرینی شهری و مسکن ادارات کل راه و شهرسازی  استان ها به بیان نقطه نظرات و مسایل مربوط به استان های خود پرداختند که پاسخ های مربوطه نیز از سوی معاون  فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران ارائه گردید.