به ریاست وزیر راه و شهر سازی و با حضور روسای دبیران ستادهای استانی تهران و کرمانشاه، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهردار تهران و سایر اعضاء، پنجاه و دومین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در روز شنبه مورخ 98.10.7برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در ستادهای ملی بازآفرینی شهری پایدار، گزارش عملکرد و برنامه های برخی دستگاه های عضو ستاد های ملی و استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتنی است، ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار دارای 29 عضو است که به ریاست رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسی وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) مستقر است.