اخبار شرکت

معاون وزیر راه و شهرسازی در چهل و سومین نشست ستاد ملی باز آفرینی شهری با اشاره به  مصوبه  هیات دولت ،در خصوص تغییر نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت باز آفرینی شهری ایران اظهارداشت :  شرکت ازتصدیگری در امور عمرانی  و بهسازی به حاکمیت ،  سیاست گذاری ، برنامه ریز و هدایت گر در محلات هدف باز آفرینی شهری  تغییر ماهیت پیدا کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران مهندس هوشنگ عشایری با اشاره به اینکه  در خصوص تدوین  آیین نامه اجرایی برنامه ملی باز آفرینی شهری بیش از 700 ساعت  نفر کار  صرف  شده است گفت : هیات محترم وزیران در سی ام اردیبهشت ماه  جاری  آیین نامه اجرایی برنامه ملی باز آفرینی شهری را بعنوان مصوبه ابلاغ نمود .

مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران با  ضمن اشاره  به ماده 9 آیین نامه برنامه ملی  باز آفرینی شهری یاد آور شد  بمنظور تسریع در فرآیند  عملیات باز آفرینی شهری ؛ کلیه دستگاهها و موسسات دولتی مکلف به واگذاری اراضی دولتی خود ، واقع در محدوده و محلات هدف شهری به وزارت راه و شهر سازی شدند  گفت :  رویکرد برنامه باز آفرینی شهری برپایه مشارکت  اجتماعی  و محلی است .

مهندس عشایری با تاکید  بر اینکه تسهیل گران نقش طراحان و برنامه ریزان باز آفرینی شهری را دارند گفت :  توسعه گران  مجریان برنامه باز آفرینی شهری در محلات هدف هستند  و به تحقق برنامه باز آفرینی شهری و منوط به عملکرد هماهنگ دولت ، شهرداری ها ، توسعه گران و تسهیل گران است