اخبار شرکت

هم افزایی بین سازمان های غیردولتی و سازمان های دولتی فرصت مناسبی برای برنامه ملی بازآفرینی شهری است تا از پتانسیل این بخش برای ارتقای توانمندسازی محلات هدف استفاده کرد.

دکتر پویا علاالدینی در نشست تخصصی برنامه ملی بازآفرینی شهری با موضوع "برنامه ملی بازآفرینی شهری، جایگاه برنامه ها و اقدامات و ضرورت های برنامه های اقتصادی، اجتماعی و نهادی در محله های هدف با همکاری دولت و سمن ها در برنامه ملی بازآفرینی شهری" با اشاره به مطلب فوق گفت: سازمان های مردم نهاد NGO)) قابلیت انجام همه امور را ندارند و هرکدام تخصصی خاصی دارند. شاید تعدادی از این سازمان ها با همیاری یکدیگر بتوانند توانمندی ساکنان محله را با هدف بازآفرینی شهری ارتقا دهند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سازمان های غیردولتی با همکاری سازمانهای دولتی و ستاد ملی بازآفرینی شهری می توانند در انجام پروژهای بازآفرینی، هم افزایی ایجاد کنند، گفت: زمانی که خدمات زیرساختی برای محله ها ایجاد می شود، نتایج اقدامات سازمان های مردم نهاد در توانمند کردن محلات هدف به خوبی نمایان و قابل مشاهده خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان های دولتی که تاکنون قادر به انجام خدمات اجتماعی در محلات هدف نبودند، این امکان برایشان به وجود می آید که از پتانسیل  سازمان های مردم نهاد در این بخش به خوبی استفاده کنند.

دکترعلاالدینی ایجاد هم افزایی بین سازمان های غیردولتی و سازمان های دولتی را فرصت مناسبی برای برنامه ملی بازآفرینی شهری دانست و اظهار داشت: سازمان های غیردولتی انتظاردارند که هزینه های  پروژهای توانمندی و خدمات اجتماعی در محلات هدف، توسط دولت پرداخت شود، البته بعضی از سازمان های غیردولتی هم معتقدند در صورت چنین اتفاقی ماهیت آنان تغییر خواهد کرد.

استاد دانشگاه تهران افزود: مدیران دستگاه های دولتی هم معتقدند که اگر هزینه این گونه پروژه ها پرداخت شود، باید با سازمان های غیردولتی به شکل یک پیمانکار برخورد کنند.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد در انجام خدمات اجتماعی و توانمندی محلات باید رزومه فعالیت خود را به سازمان های دولتی ارائه دهند، گفت: در این رزومه باید آورده مالی آنان مشخص شود. در کنار این، میزان منابع مالی دولتی نیز تعیین شود تا پروژه توانمندسازی یا خدمات اجتماعی در سطح محلات هدف قابلیت اجرا داشته باشد. در عین حال باید اعتقاد داشت که استقلال سازمان های غیردولتی حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان های غیردولتی باید از شرایط سلامت مالی برخوردار باشند و نباید به آنان به دید یک پیمانکار نگریست، گفت: داشتن تخصص در انجام فعالیت های اجتماعی، به عنوان شرط لازم در انجام پروژه های بازآفرینی ضروری است.

دکتر علاالدینی در پایان سخنان خود با بیان اینکه دولت در زمینه خدمات آموزش به سازمان های غیردولتی کمک کند، اظهارداشت: دولت می تواند امکانات و فضای آموزشی در اختیار این سازمان ها قرار دهد.