اخبار شرکت

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از هدف گذاری برای ساخت 20 هزار واحد مسکن در استان تهران در بافتهای ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی تا پایان برنامه ششم توسعه (سال 1400) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، مهندس محمدزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این مطلب در دومین ستاد بازآفرینی استان تهران گفت: نقش فرمانداران و شهرداران در نیل به این هدف گذاری برجسته و قابل توجه است.

در این جلسه همچنین مقیمی، استاندار تهران ضمن بیان این مطلب که فرمانداران مسئول بازآفرینی شهرستانهای شان هستند، تصریح کرد: لازم است برای نیل به این هدف روزانه 4 ساعت از زمان کاری فرمانداران به موضوعات بازآفرینی اختصاص یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همچنین در این جلسه گفت: امیدوارم شهر بدون طرح بازآفرینی نداشته باشیم و 63 محله هدف استان تهران با توافق و پای کار آمدن فرمانداران و شهرداران هر چه سریعتر مشخص شود تا هدف گذاری ساخت 20 هزار واحد مسکن تا پایان برنامه ششم توسعه محقق شود.