اخبار شرکت

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد، پنج قطعه زمین در شهرک اندیشه تبریز را از طریق مزایده عمومی با شرایط پرداخت "نقد " و "نقد و اقساط" به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، از روز شنبه  مورخ 1397/05/27 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/06/03 و برای تحویل پیشنهادات خود از روز یکشنبه مورخ 1397/06/04 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/06/17  به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نشانی، تبریز، سربالایی ولیعصر،  اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

گفتنی است؛ ارائه سپرده به میزان درج شده در جدول زیر به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره "040100004001037206373733(IR)" نزد بانک ملی شعبه مرکزی  به نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران توسط متقاضیان شرکت در مزایده ضروری است .

همچنین گشایش همه پاکت های پیشنهادی واصله راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/06/18  در محل اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی انجام خواهد شد که حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها آزاد است.

شایان ذکر است؛ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و وجود نقص در محتویات پاکت "ب" و عدم امضای نمونه قرارداد  مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و ملاک انتخاب برنده مزایده بالاترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.

همچنین  در خصوص تمامی ردیفهای مزایده فوق الذکر، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30، 40، 50، 60 و 70 درصد از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهانه قابل پرداخت (ماه) قابل انتخاب عبارتند از  12، 18، 24، 30 و 36 ماه است. همچنین برای  سهولت در محاسبه قیمت "نقد و اقساط" جداولی برای تمامی حالتهای قابل انتخاب در بند فوق طراحی شده که در پاکت "ج" اسناد مزایده قرار دارد.

همچنین برای تسهیل شرایط فروش به میزان 10درصد مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.

 متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند ازطریق پست الکترونیکی شرکت به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  و یا با شماره های 87572262-021و 11الی 35579010-041 تماس حاصل کنند.