اخبار شرکت

با تصویب هیئت مدیره؛

شرکت بازآفرینی شهری ایران، برنامه اجرایی بازآفرینی شهری پایدار سال جاری را به 34 استان کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این برنامه اجرایی بر اساس چند محور اصولی و با مصوبه هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در تیرماه و مردادماه سال جاری به استانهای کشور ابلاغ شد.

مصوبات برنامه اجرایی بازآفرینی شهری پایدار سال 1397 بر اساس چند موضوع ابلاغ شد که می توان به ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، اهداف مندرج در قانون اقتصاد مقاومتی و برنامه ملی بازآفرینی شهری، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب هیئت وزیران و در چارچوب سند ملی راهبردی احیاء،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، قانون احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند اسکان مجدد اشاره کرد.

گفتنی است، این برنامه اجرایی در نهایت بر اساس برنامه پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استانها، تایید دفاتر تخصصی و در نهایت با تصویب در هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تنظیم و به استانها ابلاغ شد.