اخبار شرکت

شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد بخش هایی از یک باب خانه موسوم به وارطان (خانه گفتمان شهر تهران) را از طریق مزایده عمومی به مدت 21 ماه، به متقاضیان واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 26/06/1397 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  07/07/1397 و برای تحویل پیشنهادات خود، از تاریخ یکشنبه مورخ 08/07/1397 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 18/07/1397 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران مراجعه کنند.

گفتنی است؛ برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول زیر به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب به شماره شبای جدول زیر نزد بانک مرکزی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) ضروری است.

همچنین همه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 21/07/1397 در محل سالن اجتماعات شرکت بازآفرینی شهری ایران واقع در تهران، خیابان خدامی، پلاک 51 گشایش می شود. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها آزاد است.

شایان ذکر است؛ به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. مبالغ اجاره و شارژ به صورت ماهانه توسط مستاجر پرداخت خواهد شد.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پست الکترونیکی شرکت به نشانی www.udrc.ir  و یا با شماره 87572451 -021 تماس حاصل کنند.