اخبار شرکت

هفتمین جلسه گردهمایی مشاوران امور زنان وزارت راه و شهرسازی امروز در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این نشست ها که به طور منظم در آخرین چهارشنبه هر ماه در یکی از معاونت ها و دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود، به گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل زنان در هر یک از دستگاه ها و تبادل نظر در خصوص حل موضوعات اختصاص می یابد. گفت و گو و ارایه اطلاعات به منظور توان افزایی در حوزه زنان یکی دیگر از دستور کارهای موضوعی این جلسات است.

ابتدا منا عرفانیان سلیم، مشاور وزیر در حوزه زنان و خانواده و همچنین عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیحاتی درخصوص معرفی این شرکت و وظایف و ماموریت های آن ارایه کرد.

عرفانیان همچنین، به لزوم توجه به نقش و جایگاه زنان در ارتقا کیفیت زندگی شهری در بافت های هدف بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: به همین دلیل اهمیت توجه به مسایل زنان به عنوان گروه آسیب پذیرتر در این محدوده ها دوچندان می شود.

بعد از مرور اخبار ماه گذشته، ناهید صادق پیشه، مشاور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در امور زنان و خانواده گزارشی از وضعیت ورزش زنان در وزارت راه و شهرسازی ارایه کرد. سپس علاوه بر توضیحات تکمیلی توسط همکاران سایر بخش ها، مسایل موجود درخصوص نحوه اجرایی شدن این موضوع در بخش های مختلف مطرح شد. دو نکته شایان ذکر به عنوان چالش عمومی ورزش بانوان در همه بخش ها، نحوه بهره برداری زنان شاغل از امکانات و تسهیلات ورزشی و ساعات در نظر گرفته شده برای این موضوع و همچنین خلاهای فرهنگی زنان در بها دادن به موضوع سلامت و نقش آن در سلامت خانواده است که بی شک برنامه ریزی کارآمد در هر یک از دستگاه ها و ترویج اهمیت ورزش زنان را نمایان می کند.

همچنین پیشنهاد شد، برای ارتقا وضعیت ورزشی زنان در وزارتخانه، بررسی و برنامه ریزهایی برای برگزاری مسابقات سراسری ورزشی میان زنان بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی در دستور کار این گروه قرار گیرد.

لازم به ذکر است که دستاورد این جلسات شش ماه ماهه نخست سال جاری، تهیه گزارش هایی درخصوص وضعیت مهدکودک، ورزش، آموزش و نیز شرایط آماری اشتغال زنان و حضور آنان در سمت های مدیریتی است که به صورت همکاری مشترک توسط مشاوران امور زنان تهیه شده است و همراه با پیشنهادات کاربردی در هفته های آینده به مسئولان مرتبط ارایه خواهد شد.