اخبار شرکت

سامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک Srtategic Managemen موسوم به "پوینتر"  از آبان ماه سال 1397 بر اساس انعقاد قراردادی میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مدیریت روشمند به منظور مدیریت استراتژیک همه اقدامات در حوزه بازآفرینی کشور در دو سطح دستگاهی و ملی راه اندازی شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر این اساس، اطلاعات مربوط به مجموعه اقدامات و فعالیت های بازآفرینی، توسط نمایندگان 14 دفتر و حوزه ستادی، همچنین 34 نماینده و کاربر ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، در دو سطح برنامه ریزی عملیاتی و گام های اجرایی طی دوره های سه ماهه و یک ماهه در این سامانه ثبت و درج می شوند تا مدیران ارشد سازمان براساس گزارشات استخراج شده از آن نسبت به اعمال مدیریت استراتژیک پروژه، بودجه، فرآیند، ساختار و ... اقدام کنند.

هم اکنون نزدیک به 1200 مورد اطلاعات و مشخصات در حوزه بازآفرینی شهری در سطح ملی و 200 برنامه در سطح دستگاهی، در سامانه پوینتر ثبت شده است.