اخبار شرکت

وزیر راه و شهرسازی از انتقال وام ساخت مسکن به خریداران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد اسلامی گفت: براساس مصوبه شورای پول اعتبار در اسفند ماه سال گذشته، وام ساخت مسکن در حدود 65 درصد افزایش یافته اما برنامه ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم.

او اظهارداشت: وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریداران است و کمک می کند تا اثر تورمی ایجاد نشود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه های وزارتخانه مطبوع خود در رابطه با افزایش وام مسکن گفت: باید از تولیدکنندگان و انبوه سازان حمایت شود و تاکنون برنامه ای برای افزایش میزان وام  خرید مسکن نداریم.