اخبار شرکت

معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران از ابلاغ ساختار مجری ماده 6 قانون ساماندهی با هدف مدیریت یکپارچه فرآیند شناسایی و انتقال اراضی دولتی در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، امیرحسین قزوینی با اشاره به مطلب فوق گفت: طرح امید برنامه ملی بازآفرینی شهری در جلسه مورخ 1396/11/19 ستاد ملی بازآفرینی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی اجرای طرح امید، شناسایی اراضی و املاک وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی واقع در محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی شهری و انتقال مالکیت آنها به وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) به موجب ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (9) آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری مصوب1397/3/10 هیات وزیران است؛ به منظور هدفمند کردن و ایجاد انسجام و یکپارچگی در انجام امور و هماهنگی با سایر دستگاه های دولتی و نهادهای قانونی به منظور تسریع در انجام دستور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در خصوص در اختیار گرفتن اراضی دولتی، مجری ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ساختار اداری شرکت بازآفرینی شهری ایران با شرح وظایف مشخص و با ابلاغ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شکل گرفت و شروع به کار کرد.

در پایان قزوینی ابراز امیدواری کرد که از طریق ساختار ایجاد شده، به سرعت با همکاری واحدهای مختلف شرکت بازآفرینی شهری ایران و ایجاد تعامل مناسب با دستگاه های دولتی و حاکمیتی به ویژه وزارت راه وشهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استانداری ها و سایر دستگاه های دولتی، عمومی و حاکمیتی، در انجام برنامه بازآفرینی شهری مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور گام های عملی مهمی برداریم.