معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست پذیری در شهرها با اجرای سیاست بازآفرینی شهری امکان‌پذیر است.