سپیده شفائی گفت: با همت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تحول و تغییر رویکرد بزرگی در شهرسازی کشور اتفاق افتاده است که ارتقای کیفیت زندگی شهری در دستور کار قرار گرفته است.