شصت و دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی شرکت مادر با موضوع"الگوی مناسب شهر ایمن" برگزار می‌گردد.

شصت و دومین نشست از سلسله نشست­‌های تخصصی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست در خصوص "الگوی مناسب شهر ایمن، مطالعه پهنه خطر و ریسک مخاطرات طبیعی در شهر تهران" در روز دوشنبه مورخ 10اسفندماه 1394 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر مهدی زارع و حضور آقایان دکتر علی فلاحی و دکتر عباس استادتقی‌زاده و خانم دکتر منیژه قهرودی بعنوان اعضای پنل در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.