مدیرعامل مهندسین مشاور شاران به بیان تعاریفی در خصوص محدوده‌های بازآفرینی و تبیین ویژگی‌های شاخص‌های جدید محلات ناکارآمد شهری پرداخت