مهندس عشایری اظهارداشت : بخش‌هایی از سازه‌هاوساختمان‌های جدیدکه بانگاه ونیازامروزی وجود دارد، تجاوز به هویت میراث ماندگارقدیم محسوب می‌شود.

نشست چهارم از دفترسیزدهم سلسله نشست‌های موضوعی با محور "معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون‌شهری کشور"و موضوع "مروری برارزش‌های ماندگارومیراث فرهنگی درراه‌های کشور" عصردوشنبه مورخ25 بهمن‌ماه 1395 درشرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران برگزارشد.

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت عمران وبهسازی شهری ایران، آقای مهندس «هوشنگ عشایری» عضو هیئت مدیره شرکت مادر و دبیرعلمی نشست «مروری برارزش‌های ماندگار ومیراث فرهنگی درراه‌های کشور»ضمن اشاره به دو بخشی بودن برنامه کارگروه معماری راه درخصوص موضوع بهره‌برداری مجدد از میراث معماری باارزش وابسته به راه(مروری بر ادبیات و تجارب مرتبط/ تدوین چارچوب اعطای کاربری مجدد به میراث معماری باارزش وابسته به راه)، تآکید کرد:احیای کاروانسراهای بین‌راهی و تحقق اهداف «معماری راه» نیازمند ایجاد «هم‌تعریفی» بین میراث فرهنگی وراهداری است.

وی ادامه داد: انتظارسازمان میراث فرهنگی این است که کارکردهای بناهای باارزش تاریخی کشورکه در سالیان خیلی دور محلی برای ارائه خدمات بین‌راهی بوده‌اند،حفظ شود. در حالیکه سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای به دنبال ایجاد مجتمع‌های خدمات بین‌راهی است. تا کنون ارتباط عمیقی بین نیازسازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای با انتظارسازمان میراث فرهنگی ایجادنشده است.

به گفته عضوهیئت مدیره شرکت عمران وبهسازی شهری ایران،بخش‌هایی از سازه‌هاوساختمان‌های جدیدکه بانگاه ونیازامروزی وجود دارد، تجاوز به هویت میراث ماندگارقدیم محسوب می‌شود.

عشایری هدف ازبرگزاری نشست‌هایی نظیر نشست «مروری برارزش‌های ماندگارومیراث فرهنگی درراه‌های کشور»راایجاد ادبیاتی مشترک بین دوسازمان میراث فرهنگی وراهداری دانست وگفت: انتظار می‌رود خروجی این نشست‌ها،شکل‌گیری نوعی هم‌تعریفی باشد تا در نهایت در زمینه حفظ هویت قدیمی کاروانسراها و ضرورت فعالیت مجتمع‌های خدمات بین‌راهی، به تعریفی دست پیدا کنیم که اهداف سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای وسازمان میراث فرهنگی محقق شود.