نشست اول از دفتر هفتم با موضوع "پروژه تنظیم مجدد زمین در اصفهان" و سخنرانی آقای مهندس عمرانی برگزار می‌گردد.

اولین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست در خصوص مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران با عنوان «پروژه تنظیم مجدد زمین در اصفهان» در روز دوشنبه مورخ 2آذرماه94از ساعت 14 با سخنرانی آقای مهندس غلامرضا عمرانی و با حضور آقایان دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر محمدحسین شریف زادگان و دکتر مجتبی رفیعیان به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر مظفر صرافی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.