شصتمین نشست از سلسله نشست­‌های تخصصی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

شصتمین نشست از سلسله نشست­‌های تخصصی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست در خصوص "بررسی تحلیلی تجارب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای کشور مصادف با رویداد زلزله بم" در روز دوشنبه مورخ7دی‌ماه1394 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر عبدالرضا سروقدمقدم و با حضور آقایان دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر مرتضی رئیسی و مهندس امیرعباس افتخاری به عنوان اعضای پانل در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.