نشست سوم از دفتر نهم با موضوع "یکشهر: فعالیت مدنی برای تضمین قانونی مالکیت اجتماعی در شهر" برگزار شد.

نشست سوم از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور "حق مشخص به شهر مشخص" و موضوع "یکشهر: فعالیت مدنی برای تضمین قانونی مالکیت اجتماعی در شهر" در روز دوشنبه مورخ 11 مردادماه 1395 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر ثقفی و حضور خانم مهندس صابر(عضو پنل) و آقای دکتر پیران(دبیرعلمی) در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدای نشست جناب آقای دکتر پیران، بعنوان دبیر علمی، ضمن سپاس از حضور شرکت کنندگان، به معرفی سخنران و عضو پنل پرداخت.

در ادامه آقای دکتر ثقفی سخنرانی خود را با عنوان فعالیت مدنی برای تضمین قانونیِ مالکیت اجتماعی در شهر در قالب 5 سوال و پاسخ به آنها ارائه کرد.

1-    چرا سازمان غیردولتی شما تشکیل شده است و رابطه آن با موضوع "حق مشخص به شهر مشخص" چیست؟

هدف نهایی تمامی فعالیت‌هایی که در انجمن دیدبان مدنی یکشهر انجام می‌شود، تدوین، تنقیح یا تغییر قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است که به نحوی از انحاء منجر به تحققّ حقّ مردم در برخورداری از مالکیتِ اجتماعی‌ در شهر می‌شود.  انجمن دیدبان مدنی یکشهر در سطح ملی ثبت شده است و در نتیجه صحبت از شهر مشخص نمی‌تواند مگر در سطح عملی یعنی در پروژه‌های مشخص معنا پیدا کند.

-        تمامی همبستگی‌هایی را که ممکن بود در شرایط عدم برخورداری موقت یا حتی دائمی، فرد را از استیصال محض برهانند از آنان گرفته بود.

-        مالکیت که در روستا امری گسترده و تلفیقی است (مالکیت زمین و نیروی کار) در شهر امری پراکنده و گسسته است.

-         جاذبه‌های شهر (فردیت، گمنامی، فرصت، آزادی، برابری و غیره) همه و همه چاقوی دولبه هستند.

-        گذار آسان از "گروه‌های شاغل" به گروه‌های مجرم".

2-    انجمن شما چه موضوعاتی را در چارچوب "حق مشخص به شهر مشخص" حس کرده است که ضرورت پیدا می‌کند مطرح شود و چرا؟

-        تمامی موضوعاتی که به نحوی به فقدانِ مالکیت اجتماعی باز می‌گردد.

ایشان درتعریف مالکیت اجتماعی افزود: مالکیت اجتماعی آن نوع داراییای است که به کسانیکه هیچ نوع مایملکی ندارند اجازه میدهد که عضوی از جامعه باقی بمانند.

3-     شما چه حیطه‌های مشهود و عینی شهر را در چارچوب «حق مشخص به شهر مشخص»  موضوع خودش می‌داند؟ چه اقدامات و فعالیت‌هایی (به صورت اجرایی و عملیاتی) در چارچوب «حق مشخص به شهر مشخص» انجام دادهاید؟

-        پیشنهاد تدوین لایحه برای برخورداری کـودکان حاصـل از ازدواج زنان ایرانـی با مردان غیرایرانـی از برخی از حقوق شهرونـدی

-        تدویـن سیاست‌هـای اجرایـی برای اسـتفاده از روزبازارهـای شهری در ایجاد مشاغـل شـایسته

-        تحقیق میدانی در سه شهر تهران، اهواز و رشت به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-        فعـالیت مدنـی

-        کاربستِ عملکردها و توسعة امکاناتِ بالقوة مشاغل خانگی‌ِ فعال در فضای کسب‌و‌کار مجازی در گسترش مشاغل خانگی، خُرد و کوچک

-        پیشنهاد قانونی - ساختاری و سنجش امکانات سازمانهای دولتی،  محلی  و مردمی برای همافزایی در تأمین خدمات رفاهی کودکان در کشور

-        گـشت هدایتشـده با کودکـان و نوجوانـان در محلات اراج و وحیدیه

-        نرمافزار سیفتـیپیـن

4-    موانع عملیاتی کردن و تحقق موضوع را چه می‌دانید؟ با چه مشکلاتی تاکنون برای تحقق موضوع برخورد کردهاید؟

-        جایگاه ناروشن سمن‌ها در روندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اولویت‌های مداخلاتی.

-        امکانات مالی برای فعالیت مستمر در یک زمینة مشخص. (فعالیت‌های صرفاً داوطلبانه مستمر نیستند)

-        مشکل مداخله در روند قانون‌گذاری.

5-    پیشنهادات عملیاتی شما برای حل موضوع چیست؟

-        تغییر نگاه سازمان‌های دولتی به سمن‌ها: از دکوراتیو به کوپراتیو.  (از تفننی به همکارانه). شرط لازم برای اینکار تعریف بودجة مشخص برای پروژه‌های مشترک از تحقیقاتی تا اجرایی چه به پیشنهاد نهادها و چه به پیشنهاد سمن‌هاست.

-         درگیر کردن سمن‌ها به نحو مستمر با پرداختِ هزینه‌های لازم در امور قانون نویسی، تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی، مصوبات و ... .

-         ایجاد ساختارهای قانونی (از طریق تدوین آئین نامه‌های اجرایی) برای تعریف جایگاه نظارتی برای سمن‌ها.

پس از آن خانم مهندس صابر ضمن تأکید بر لزوم اعتمادسازی در بین مردم، به اهمیت سمن‌ها در راستای استفاده از فرصت‌های دولتی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و درگیر کردن بخش خصوصی پرداخت.

سپس دکتر پیران تصریح کرد  سمن‌ها در دو صورت از منابع دولتی استفاده می‌کنند:

1-    دستورالعمل پنهانی وجود نداشته باشد.

2-    هیچ‌گونه خدشه‌ای به استقلال سمن وارد نشود.

در ادامه پس از پرسش و پاسخ و نقد و بررسی موضوع توسط حضار، جلسه به پایان یافت.