چهارمین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادربا عنوان «الگوی کاری گروه توسعه ایرانیان در بازآفرینی شهری» برگزار می‌گردد.

چهارمین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست در خصوص مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران با عنوان «الگوی کاری گروه توسعه ایرانیان در بازآفرینی شهری» در روز دوشنبه مورخ 14 دی‌ماه94از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر جان‌احمدی و با حضور آقایان دکتر کاظمیان، مهندس مشهودی و خانم دکتر اعتماد به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر مظفر صرافی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.