فضاهای شهری متاسفانه با بهبود اقتصادی و به دلیل نیاز روز افزون به جذب سرمایه توسط شهرداران، از فضاهای عمومی به فضاهای مصرفی تبدیل شده است