در اجرای مصوبۀ شمارۀ 90453/ت 51166 ه مورخ 1393/08/08 هیأت محترم وزیران، ودر راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و تامین اجرای قوانین حمایت از تولید وعرضه مسکن وحمایت از نوسازی و بهسازی محلات هدف بازآفرینی شهری و تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، و تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان میزان تسهیلات اعطایی تا سقف یک میلیون و هشت‌صد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامۀ ششم توسعه به شرح جدول زیر می‌باشد:

  میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن (میلیون ریال) میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت (میلیون ریال)
کلان شهرها 500 200
مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت 400 150
سایر شهرها 300 100

 

ورود به سامانه