دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:3399

شرح وظایف

1- انجام امور دبیرخانه ای ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری (فعال سازی وتشکیل ستاد ملی و کمیته های تخصصی آن جهت تصمیم سازی در سطح ملی در راستای اجرایی نمودن اهداف و سیاستهای سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ،قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی،تکالیف مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری وستاد ملی توانمندسازی به همراه پیگیری اجرای مصوبات ستاد مذکور

2- نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور

3- انجام امورات مربوط به همکاری وهماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد واجرای تفاهم نامه های همکاری

4-  ایجاد تعامل بین ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری  با حوزه ستادی شرکت وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ،قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ،سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

5- تهیه وتدوین گردش کارهاوآئین نامه های اداره دبیرخانه،شیوه نامه نحوه بررسی برنامه های توانمند سازی وتهیه شرح خدمات مرتبط

6-  بستر سازی ،اولویت بندی ونظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

    با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.

7-  بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور پیشنگری و پیشگیری از گسترش محلات هدف برنامه بازآفرینی پایدار شهری ، تعیین حداقل سطح خدمات وتامین منابع مالی به منظورساماندهی و توانمند سازی محلات هدف  و پیشنهاد برای تصویب مراجع ذیصلاح

8- تهیه و پیشنهاد برنامه های فرهنگی،ترویجی،آموزشی،اطلاع رسانی وپژوهش های مرتبط با موضوع محلات هدف برنامه بازآفرینی

پایدار شهری به دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت

9- برنامه ریزی درجهت انجام وظایف محوله در اجرای برنامه های مزبور با مشارکت دستگاهای ذیربط و عضو ستادملی از طریق کارگروه های تخصصی و نظایر آن

10- تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری  باهمکاری دفتر فن آوری  اطلاعات و سایرواحدهای ذیربط شرکت

11- تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیات محترم وزیران و سایر مراجع مربوط

12- جمع آوری ، طبقه بندی و مستند سازی اطلاعات موضوعی و عملکردی مرتبط

13- پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه به دفتر طرح،برنامه و بودجه شرکت

14- رسیدگی وتائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط و همکاری با سایر عوامل ذیربط شرکت و سایر امور ارجاعی

15-  راهبری و هدایت تهیه برنامه اسکان مجدد محدوده های پرخطر و دارای اولویت جابجایی محدوده های اسکان غیررسمی با  پیگیری تشکیل ترتیبات نهادی مرتبط به اسکان مجدد

16- پیگیری امورمربوط به طرحهای مشترک با سازمان های بین المللی و دریافت  و انتقال اطلاعات مربوط به کنفرانسها و مجامع بین المللی و همچنین زمینه سازی استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه با همکاری واحدهای ذیربط شرکت

 17-  پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی ( پروژه  ساماندهی زیرساختهای محلی،برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی وبرنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)

18- انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده  جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت براجرا به دفتر مربوطه در شرکت

 

 

تاریخچه اسناد و مدارک اعضا جلسات ستاد ملی کمیته ها