مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ایجاد عدالت و توازن در ارایه خدمات شهری با بازآفرینی بافت های ناکارآمد و محلات و ایستگاه راه آهن قزوین با محوریت طرح TOD عملیاتی می شود.

Read more