بمنطور بررسی و ارزیابی اقدامات و پروژه های در دست انجام در محلات هدف بافت های ناکارآمدشهر ستان خلخال؛ دهمین جلسه ستاد باز آفرینی این شهر ستان برگزار شد .

Read more