سامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک Srtategic Managemen موسوم به "پوینتر"  از آبان ماه سال 1397 بر اساس انعقاد قراردادی میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مدیریت روشمند به منظور مدیریت استراتژیک همه اقدامات در حوزه بازآفرینی کشور در دو سطح دستگاهی و ملی راه اندازی شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر این اساس، اطلاعات مربوط به مجموعه اقدامات و فعالیت های بازآفرینی، توسط نمایندگان 14 دفتر و حوزه ستادی، همچنین 34 نماینده و کاربر ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، در دو سطح برنامه ریزی عملیاتی و گام های اجرایی طی دوره های سه ماهه و یک ماهه در این سامانه ثبت و درج می شوند تا مدیران ارشد سازمان براساس گزارشات استخراج شده از آن نسبت به اعمال مدیریت استراتژیک پروژه، بودجه، فرآیند، ساختار و... اقدام کنند.

هم اکنون نزدیک به 1200 مورد اطلاعات و مشخصات در حوزه بازآفرینی شهری در سطح ملی و 200 برنامه در سطح دستگاهی، در سامانه پوینتر ثبت شده است.

Read more