ستاد بازآفرینی شهری پایدار فریدونکنار با حضور معاون فرماندار و سایر اعضاء در محل فرماندار یبرگزار گردید .

Read more