بازآفرینی محلات هدف ناکارآمد شهری با رویکرد مشارکت اجتماعی ساکنین با همت دفتر هدایت و راهبری طرح های باز آفرینی شرکت و مهندسان مشاور تدوین می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در همین راستا، طی سه روز نشست (13 الی 15 مرداد ماه جاری) مدیرکل و کارشناسان دفتر  هدایت و راهبری طرح های بازآفرینی شرکت با مهندسان مشاور چالشها و راهکارهای پیش روی فرآیند محله را بررسی و مرورکردند.

گفتنی است به منظور تدوین برنامه بازآفرینی محله؛ مراکز توسعه محلات با مشارکت ساکنین محله و مشاورین و مدیریت شهری تشکیل می شود و این مراکز موظفند زمینه، مشارکت حداکثری کنشگران و ذی مدخلان را از طریق رویکرد تسهیل گری فراهم کنند. همچنین محتوای این برنامه در دو بخش راهبردی و عملیاتی؛ دستور کار بازآفرینی محله هدف را تعیین می کند.

برنامه بازآفرینی محله هدف شامل چشم انداز بازآفرینی محله، اهداف کلان و عملیاتی؛اقدامات و برنامه های عملیاتی و خدمات مورد نیازمحله ، اولویت بندی برنامه ها و اقدامات، نقش هریک از کنشگران و ذی مدخلان در برنامه ها و اقدامات؛ منابع مورد نیاز و در دسترس برای تحقق برنامه ها و اجرای اقدامات (به تکفیک منابع درونی و بیرونی) و فرض ها (نوع همکاری،حمایت دستگاه ها و و نهادها را نشان می دهد) می شود.

در پایان نشست های مذکور مقرر شد؛ کارگاههای آموزشی و همفکری در زمینه بازآفرینی محله محور به صورت منظم تدوین و با مشارکت جامعه حرفه ای و مهندسین مشاور برگزار شود.

 

Read more