شورای سیاست‌گذاری

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:2369

تشکیل شورای سیاست گذاری به عنوان بازوی تخصصی شرکت درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها واقدامات شرکت بوده وهدف از آن بررسی سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی می باشد.

لیست اعضا