طرح های پژوهشی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:5818

نظر به اهمیت پژوهش و مطالعات کاربردی در شرکت و میزان تاثیرگذاری آن در بهره وری و بهره دهی و شناخت راه ها و مسیرهای مناسب تر جهت نیل به اهداف  و اعتقاد به اینکه پژوهش زمینه ساز رشد و توسعه پایدار جامعه است و موجب بهبودامور وگذر از وضعیت نامطلوب ورسیدن به وضعیت مطلوب گشته ویکی از عوامل پیشرفت کشور می باشد.

·       اولویت های پژوهشی

·       فهرست طرح های پژوهشی انجام شده

·       فرم RFP

·       شیوه نامه ی شکلی