مستندسازی تجربیات

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:3729

 يكي از دستاوردهاي مهم برنامه ريزي و طراحی شهري در دهه هاي اخير كه در نقاط مختلف دنيا فراگير شده است، تبديل فرآيندهاي خطي به فرآيندهاي چرخه اي و همچنين اضافه كردن مراحلي همچون مستندسازی و ارزيابي طرح ها و پروژه ها پس از اجرا و امكان بازخورد استدر اين ميان، دلايل متعددي براي ارزيابي پروژه ها پس از اجرا وجود دارداز جمله آنكه مي توان بابررسي خصوصيات پروژه اجرا شده، ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده در مراحل قبل را مشخص كرده و ضمن تعيين نقاط قوت وضعف طرح تهيه شده در زمان اجرا، با بازگشت به اهداف و راهكارهاي طرح، مشكلات موجود را اصلاح نمودهمچنين، مستند نمودن پروژه ها پس از اجرا ميتواند ضمن مشخص كردن ميزان موفقيت و يا شكست پروژه، براي پروژه هاي مشابه آتي، بهعنوان يك نمونه و يك تجربه ملاك عمل قرار گيرد تا از نقاط قوت پروژه بهره گيري شود و از تكرار ضعف ها و مشكلات پروژه فعلي جلوگيري به عمل آيد.

علاوه بر اين، شيوه و رويكرد به كار گرفته شده در مستندسازی پروژه ها بايد با محتواي آنها سازگاري داشته باشد. بر این اساس بررسی ادبیات مکتوب(اسناد و مطالعات)، ادبیات شفاهی (مصاحبه با کلیه کنشگران، ذی نفعان و ذی نفوذان پروژه) و مشاهدات میدانی از فعالیت های بسیار ضروری در مستندسازی نتایج پروژه و یا ارزیابی آثار آن است که توسط این شرکت انجام شده است.

مستند سازی : شامل مستند سازی پروژه های شرکت ، مستند سازی تجربیات سایرین  مي باشد يكي از دستاوردهاي مهم برنامه ريزي و طراحی شهري در دهه هاي اخير كه در نقاط مختلف دنيا فراگير شده است، تبديل فرآيندهاي خطي به فرآيندهاي چرخه اي و همچنين اضافه كردن مراحلي همچون مستندسازی و ارزيابي طرح ها و پروژه ها پس از اجرا و امكان بازخورد استدر اين ميان، دلايل متعددي براي ارزيابي پروژه ها پس از اجرا وجود دارداز جمله آنكه مي توان بابررسي خصوصيات پروژه اجرا شده، ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده در مراحل قبل را مشخص كرده و ضمن تعيين نقاط قوت وضعف طرح تهيه شده در زمان اجرا، با بازگشت به اهداف و راهكارهاي طرح، مشكلات موجود را اصلاح نمودهمچنين،مستندنمودن پروژه ها پس از اجرا ميتواند ضمن مشخص كردن ميزان موفقيت و يا شكست پروژه، براي پروژه هاي مشابه آتي، بهعنوان يك نمونه و يك تجربه ملاك عمل قرار گيرد تا از نقاط قوت پروژه بهره گيري شود و از تكرار ضعف ها و مشكلات پروژه فعلي جلوگيري به عمل آيد.

علاوه بر اين، شيوه و رويكرد به كار گرفته شده در مستندسازی پروژه ها بايد با محتواي آنها سازگاري داشته باشد. بر این اساس بررسی ادبیات مکتوب(اسناد و مطالعات)، ادبیات شفاهی (مصاحبه با کلیه کنشگران، ذی نفعان و ذی نفوذان پروژه) و مشاهدات میدانی از فعالیت های بسیار ضروری در مستندسازی نتایج پروژه و یا ارزیابی آثار آن است که توسط این شرکت انجام شده است.

مستند سازی : شامل مستند سازی پروژه های شرکت ، مستند سازی تجربیات سایرین  مي باشد. 

·         فرم الف مستندسازی

.       فرم پیشنهاد مستندسازی 

·        شیوه نامه ی شکلی