مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار

تاریخ انتشار : 1393/08/28 _ تعداد بازدید:5579

·         اساسنامه ی شرکت

·        سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی - ابلاغیه مقام معظم رهبری

·         سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

·         چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار

·         قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری

·         آئین نامه ی اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت (موضوع شیوه های تامین منابع مالی)

·         دستورالعمل ارزیابی اشخاص - موضوع ماده 4 قانون حمایت

·         قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

·         آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

·         مصوبه شماره 90453 /ت 51166 هـ مورخ 93/08/08 هیئت دولت (موضوع اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی و ودیعه اسکان موقت )

·           مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار