طرح توانمندسازی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:3336

  طرح توانمندسازی عبارتست از مجموعه اقداماتي كه به منظور ساماندهي فضايي بافتهاي با اسكان غير رسمي با استفاده از ظرفيت هاي دروني محيط شامل نيروي انساني، منابع مالي، با پشتيباني بخشهاي عمومي، خصوصي، دولتي وبا توجه به .ويژگي هاي كالبدي - معماري انجام مي شود.