محورهای شهری

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:5129

محورهای شهری بخشی از شبکه شهری را شامل می‌شوند که جزء ساختار اصلی شهر محسوب شده، نقش پیوند دهنده عناصر شهری را به عهده دارند .این محورها در ساختار فضایی شهر شاخص بوده و عمدتا نقش ترافیکی، تجاری، خدماتی را در سطح شهر ایفا می‌کنند.
بازگشایی محورهای اصلی شهری و تجهیز قلمرو عمومی –توسعه و ارتقا ءزیر ساخت‌های شهری و بهبود شرایط شبکه معابر شهری به عنوان یکی از مهمترین اقدامات با زآفرینی شهری و محرک توسعه به شمار می‌رود.
پروژه‌های فوق با هدف تحکیم ساختار استخوان‌بندی بافت، تحریک و هدایت جریان بهسازی و نوسازی و وحدت و انسجام بخشی در محدوده‌های هدف برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شوند . از این گروه می‌توان ساماندهی و ارتقا محورهای علوی کاشان، داودقلی زنجان، صیقلان –تختی رشت، محور خیام در ارومیه، خیابان فتحعلیشاهی کرمان و خیابان سعدی نهاوند را نام برد.

 

برای مشاهده ی پروژه های انجام شده در حوزه ی "محورهای شهری" کلیک کنید.