اداره کل نظارت بر امور اجرایی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:2037

  شرح وظایف

1-    برنامه‎ریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.

2-  برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.

3-  پیشنهاد و همكاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملكرد در امور  اجرائی و فعالیتهای مربوطه به دفتر مدیرعامل و روابط عمومی.

4-  همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژه‎های مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.

5-    شركت در كمیسیونها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.

6-  نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

7-  تنظیم و بررسی و اظهار نظر درخصوص انواع قراردادهای اجرائی اعم از پیمانكاری و مشاركت و مطابقت آن با ضوابط اجرائی حاكم.

8-  نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژه‎ها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.

9-    رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.

10- نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل شركت و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.

11- نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرح‎های جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.

12- نظارت و رسیدگی به نحوه پیشرفت پروژه های اجرائی و مشاركتی و انجام اقدامات موثر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق اتمام پروژه‎های یادشده می‎گردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد.

13- تهیه و تدوین نظام اجرایی شامل استانداردها ،آئین نامه ها ، گردش كارها و شیوه نامه ها در اقدامات مرتبط با فرآیند امور اجرایی.

14- نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی و مشاركتی و راه اندازی سیستم كنترل پروژه و همچنین مستندسازی و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات پروژه های شركت.

15- تهیه و تدوین شرح خدمات و روشهای اجرائی ( ساخت) در ارتباط با انواع پروژه‎های شركت و ابلاغ آن به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها.

 

16- شناسایی و پیگیری و بكارگیری شیوه ها ، روش ها و نظامهای نوین و كارآمد بروز در اجرای فرآیند امور اجرائی پروژه توسط عوامل اجرائی ذیربط و استفاده از دانش و تجربه مشاوران حقیقی و حقوقی در این زمینه.