دوره های آموزشی

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:1919

 

ü        محورهای آموزش

ü        فرآیند دوره ی آموزشی

ü       فرم درخواست انجام کار

ü        مخاطبان آموزش

ü        شیوه نامه ی شکلی