بهسازی و ساماندهی مراکز و محورهای محله ای

تاریخ انتشار : 1393/02/10 _ تعداد بازدید:3589


 

فضاهای عمومی و محورهای محله‌ای به عنوان بخش مهمی  از سازمان فضایی محلات نقش عمده‌ای در سرزندگی این بخش از قلمروی شهر ایفا کرده و ضمن تامین نیازهای ارتباطی داخل محلات، بستری جهت تعاملات اجتماعی و حضور و مشارکت مردم در محله فراهم می‌کنند.
نابسامانی فضایی –کالبدی این محورها و افت منزلت مکانی آنها موجب افت کیفیت زندگی در محلات گشته و ارتقا کارکردی آنها موجب سرزندگی و احیای بافت می‌گردد.
نمونه‌هایی از این مراکز محله و محورها شامل مرکز محله آخوندقزوین، مراکز محلات سبزه مشهد و درب نو در گرگان، مراکز محلات کبابیان،کلپا و حاجی در همدان، محور آب انبار نو شهر ساری، محور صبوران سمنان، محور سنگ سیاه شیراز، گذر لب خندق یزد و محور کوتی بوشهرو محور محتشم کاشان و ... می‌باشد .

برای مشاهده ی پروژه های "بهسازی و ساماندهی مراکز و محورهای محله ای" کلیک کنید.