اداره کل تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و املاک

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2069

  شرح وظایف

1-    تهیه و تدوین نظام تجهیز منابع و مشاركت ها شامل آئین‎نامه‎ها، شیوه‎نامه‎ها‎، گردش‎كارها، راهكارها و روشهای مربوط.

2-  مدیریت شناسایی، پیگیری، ساماندهی، توسعه و تجهیز منابع مالی و غیرمالی داخلی و خارجی از طریق جلب مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی، انتشار اوراق مشاركت و تحصیل وام و تسهیلات از داخل و خارج كشور.

3-  پیگیری و اقدام در جهت شناسایی و تحصیل منابع اعم از اراضی دارای ارزش افزوده و مرغوبیت بالا و سایر منابع درآمدی و اقدام در جهت فروش و جذب منابع مذكور با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط.

4-  بررسی و ارائه روشهای نوین در تجهیز منابع و تحقق مشاركت های مردمی و بخش غیردولتی ، تعریف و پیشنهاد زمینه های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری شركت.

5-  مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و آئین نامه های مرتبط با منابع ، تسهیلات و سایر اعتبارات دارای تعهدات تعریف شده در شركت به منظور بهره برداری از ظرفیتهای ناشی از آنها و انجام مراقبت های لازم.

6-    مشاركت در بررسی و ارائه پشنهادات تبصره های بودجه ای مناسب و مؤثر برای توسعه عملیات شركت به مبادی ذیربط.

7-    ایجاد تعامل مؤثر با بانكها و سایر تشكلها و نهادهای پولی و مالی در راستای تأمین منابع مالی درزمینه وظایف شركت.

8-    ارائه تحلیلهای اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای شركت.

9-   پیگیری جذب و تأمین منابع تجهیز شده و تلاش جهت تحقق كامل منابع مزبور و مدیریت بهینه تبدیل و گردش منابع داخلی شركت.

10- مدیریت استفاده بهینه و نظارت بر سرمایه های شرکت و توسعه و ارتقای بهره وری آن.

11- پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص های ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه به دفتر مدیرعامل و روابط عمومی.

 

12- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط و همكاری با سایر عوامل ذیربط شركت و سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.