تعیین محدوده ها و محلات هدف شهری

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:3865

بر اساس مصوبه شماره 300/310/15323 مورخ 85/2/11 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران شاخصهای زیر جهت شناسایی بافتهای فرسوده شهری در نظر گرفته شده است  :

 شاخص شماره 1 : ریزدانگی : بلوک هایی که بیش از 50 درصد پلاکهای آنها مساحت کمتر از 200 متر مربع دارند .

شاخص شماره 2 : ناپایداری : بلوک هایی که بیش از 50 درصد بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه است.

 شاخص شماره 3 : نفوذ ناپذیری : بلوک هایی که بیش از 50 درصد معابر آن عرض کمتر از 6 متر دارند .

با توجه به شاخصهای مذکور تا کنون 76354 هکتار بافت فرسوده در 495 شهر کشور شناسایی شده است و به تصویب کمیسیون ماده 5 استانها رسیده است.  

برای مشاهده ی طرح های تعیین محدوده کلیک کنید.